Cele

  • Aktywny dialog, z poszanowaniem interesów i głosu społeczności lokalnych oraz poszukiwanie pozytywnego kompromisu związanego z działaniami inwestycyjnymi w skali ogólnopolskiej i lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pełnej transparentności procesów inwestycyjnych

  • Identyfikowanie możliwości rozwoju lokalnego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności, zaangażowania inwestorów prywatnych oraz aktywnego udziału samorządu

  • Generowanie innowacyjnych programów

  • Stworzenie platformy dyskusji społeczność lokalna – organizacje pozarządowe – administracja samorządowa – inwestorzy

  • Poszukiwanie form inwestycji, które będą łączyć interes państwowy, z interesem lokalnym i społeczności lokalnej, budując jej potencjał

  • Opracowanie i wdrożenie transparentnego i otwartego przepływu informacji i uzgadniania inwestycji kluczowych dla społeczności lokalnych

  • Jako element konieczny i niezbędny – w przypadku inwestycji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska – opracowywanie kompleksowych programów i pakietów rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem długoletnich inwestycji w dzieci i młodzież oraz tworzenie rozwojowych miejsc pracy, budujących lokalny potencjał

  • Tworzenie programów ochrony środowiska w sposób, który będzie służył rozwojowi lokalnej społeczności