Idea

  • Think-tank, pierwsza, niezależna, ogólnopolska inicjatywa i platforma współpracy przedstawicieli społeczności i organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządowej i władz lokalnych (inicjatywa typu non-profit)

  • Ambasador współdziałania lokalnych społeczności z organizacjami pozarządowymi, będącymi często animatorami życia gmin

  • Płaszczyzna konstruktywnej dyskusji oraz poszukiwania konsensusu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii newralgicznych na poziomie administracji lokalnej, organizacji pozarządowych oraz inwestorów prywatnych

  • Praktyczna wykładnia Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz identyfikacja rozwiązań optymalnych dla gmin i regionów

  • Wehikuł identyfikacji lokalnych możliwości i uruchamiania inwestycji niezbędnych lokalnym społecznościom, wspierającym ich rozwój, z poszanowaniem lokalnych potrzeb oraz specyfiki (skala bezrobocia, wykształcenie, umiejętności, potencjał emocjonalny)

  • Identyfikacja i kontaktowanie z potencjalnymi partnerami wspierającymi rozwój, szerzenie idei „fundraisingu” i wspieranie działań w tym kierunku